Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u inzicht te geven op welke wijze we dat doen. In dit document wordt beschreven hoe Eco Nederland de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) implementeert en handhaaft.

Introductie
De privacyverklaring van persoonsgegevens is van toepassing op alle site-bezoeken, informatie- en advies verzoeken, transacties en overeenkomsten met Eco Nederland BV, Jan Rebelstraat 14A, 1069CC Amsterdam (www.econederland.com​). Eco Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze producten, diensten en/of website gebruik maakt, wat er met uw gegevens wordt gedaan, waarvoor wij deze nodig hebben en welke rechten u heeft.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Eco Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt  maken van onze diensten, en/of u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Doeleinden van verwerking
Eco Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • het verstrekken van informatie en geven van advies over de geschiktheid van onze producten in uw woning;

 • het opstellen van offertes en overeenkomsten;

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten, en levering van goederen;

 • het plannen en maken van afspraken voor activiteiten welke zijn gerelateerd aan diensten;

 • om gebruikersondersteuning aan de eindgebruiker en technische ondersteuning aan Eco Nederland te kunnen bieden;

 • het verzamelen van technische informatie (data) m.b.t. onderhoud, beheer, storingen, storingsfrequenties, reparaties, energieverbruik van de installaties. Met als doel installatie optimaal te laten functioneren

 • relatiebeheer;

 • product- en dienstontwikkeling;

 • administratieve handelingen;

 • het bepalen van strategie en beleid;

 • personeelsadministratie;

 • sollicitatieprocedures;

 • aanbiedingen;

 • wettelijke verplichtingen.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens
Eco Nederland heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Dit doen wij zorgvuldig en in overeenstemming met de wetgeving. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de  voornaam, achternaam, adres, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, IP-adres, installatiedata, woningeigenschappen, en verdere contactgegevens.

Installatie Data is data die u, onze medewerkers, of uw installatie via een  gebouwbeheersysteem of thermostaat naar ons stuurt. Voorbeelden zijn fotos van uw verwarmingsinstallatie, data van de gemeten temperatuur in de ruimtes, systeemstatus, foutmeldingen, het energieverbruik, temperaturen van de installaties alsook van sensoren  in de toestellen, tellerstanden zoals bedrijfsuren en algemene sensorwaarden.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Eco Nederland haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Eco Nederland

Ontvangers van persoonsgegevens
Eco Nederland verwerkt uw gegevens in een database, deze database is goed beveiligd volgens Europese normen en wetgeving. Eco Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbreuk, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze  overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Wij zullen uw gegevens nooit langer bewaren dan nodig is. Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de  sollicitatieprocedure.

Gegevensbeveiliging
Eco Nederland maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Cookies
Eco Nederland maakt gebruik op haar website van cookies:
Het voornaamste doel van deze cookies is om inzicht te krijgen in de wijze waarop u onze website gebruikt en om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij  cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens  worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Eco Nederland is niet  verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder  Eco Nederland vallen. Hiervoor verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van de desbetreffende website(s).

Recht inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U kunt Eco Nederland vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Eco Nederland verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ​info@econederland.nl ​. Na  ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande  de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming  om gegevens te verwerken intrekken. Eco Nederland  zal uw bezwaar/intrekking  toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar  brengt. Ook kunt u een klacht indienen bij de autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer
Aan het samenstellen van onze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden voordoen. Eco Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van de website.

Wijzigingen
Eco Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

Contact
Met vragen over deze privacyverklaring kunt u zich wenden tot  info@econederland.nl of bellen met 0850609498

Versie: 1.2

Opgemaakt: 15 Mei 2024